חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-1838-91
שם הקורס מבוא מתמטי לפיזיקאים 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חשבון דיפרנציאלי - משתנה אחד; מספרים מרוכבים; חשבון אינטגרלי - משתנה אחד; חשבון דיפרנציאלי - משתנים מרובים; חשבון אינטגרלי - משתנים מרובים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00