חזרה

סילבוס

מספר קורס 0321-4201-01
שם הקורס תורת השדות 1
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
פיזיקה
מרצה פרופ' עמית סברצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asever@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 17:00-19:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 15:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאי הקורס הם
- מבוא -
1. הבעיות של מכניקת הקוונטים יחסותית והצורך בתיאור קוונטי של שדות
- שדות חופשיים -
2. קוונטיזציה קנונית של שדות סקלריים ופרמיוניים חופשיים
3. אינטגרלי מסלול של שדות חופשיים
4. קוונטיזצית קו של חלקיק רלטיביסטי חופשי
- שדות באינטראקציה -
5. דיאגרמות פיינמן
6. מטריצות פיזור ומשוואת LSZ
7. משפט נוטר, משוואות שווינגר דייסון, זהות וורד טקהאשי
8. המגות של חבורת לורנץ, חבורת Poincare וחלקיק עם ספין
9. חלקיקים וקטורים וסימטריות כיול
10. תהליכים אלמנטריים ב- QED, חתכי פעולה ואמפליטודות דעיכה
- שדות באינטראקציה קוונטית -
11. רנורמליזציה
12. התבדרויות IR
13. הפרופוגטור המדויק, הפעולה האפקטיבית הקוונטית
14. אם הזמן יאפשר - כמה נושאים בתורת שדות לא הפרעתית / בצימוד סופי

נשתמש בספרים הבאים
Srednicki - Quantum Field theory
Zee - Quantum Field theory in a Nutshell
Schwartz - Quantum Field Theory and the Standard Model
Peskin and Schroeder - An Introduction to Quantum Field theory

ראה גם את הערות ההרצאה המקוונות מאת D. Tong ו- J. McGreevy .לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00