חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2409-01
שם הקורס שיטות מחקר כמותיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: achudnov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: יד אבנר , חדר: 111 ב
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שיטות מחקר כמותיות - 0349.2409.01

תואר ראשון, שנה ב', סמסטר א'

חדר 232 בנין יד אבנר, יום ד' 10-12

סילבוס Syllabus

מרצה:

פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

מתרגל:

שמואל שמרת

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר כמותי בגיאוגרפיה ויכלול הכרות עם הנושאים הבאים: שיטות סטטיסטיות לניתוח משתנים א-מרחביים ומרחביים; שיטות לחקירת התפלגות מרחבית של תופעות המוגדרות על פי מיקום האובייקטים במרחב.

The course is aimed at providing knowledge and tools for implementing quantitative research in Geography including: Statistical analysis methods of spatial and non-spatial variables and methods to analyze spatial distributions of spatial phenomena.

דרך הלימוד

שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ובנוסף תרגול נושאים נבחרים. תרגילי הבית מיועדים לפיתוח יכולות מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית ,SPSS , JMP, ומיומנות בסיסית בשימוש במערכות מידע גיאוגרפי בתוכנת GeoDA.

דרישות קדם חובה: סטטיסטיקה לגאוגרפים

Prerequisites: Statistics

המלצות קדם וקורסים ללימוד בו זמני

מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א, ב), SPSS

Recommended prerequisites and courses for simultaneous studies: GIS 1 and 2, SPSS

דרישות הקורס


הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם. הגשת כל התרגילים היא תנאי למתן ציון בקורס.
מבחן - בסוף הסמסטר.
יש לבקר באתר הקורס ב-Moodle לאחר כל שיעור.
נוכחות בכל השיעורים היא חובה.


ציונים ומטלות בקורס

ממוצע תרגילים 30%, מבחן סופי 70%

Grade= Assignments *(30%) + Exam (70%)*

קורס המשך: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

מבנה הקורס:

חקר של משתנה כמותי בודד והקשר בין משתנים כמותיים


מבוא וחזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה (אוכלוסייה, מדגם, התפלגות נורמלית, מתאם)
מבנה של מחקר כמותי
רגרסיה ליניארית
תרגול מורחב: חקר של קשר בין משתנים כמותיים בעזרת SPSS
רגרסיה לא ליניארית
תרגול ב -JMP
תצוגה גראפית של תוצאות


חקר של משתנה איכותי בודד וקשר בין משתנים איכותיים


מבחן c2 (chi-square) ובחינת השערות לקשר בין משתנים איכותיים
חיזוי של משתנה איכותי בדיד באמצעות רגרסיה לוגיסטית


תכנון מדגם

חקר של התפלגות מרחבית של משתנה כמותי


אפיון תפרוסת מרחבית (התפלגות פואסון(
אינדקס השכן הקרוב
אוטוקורלציה מרחבית (MORAN I)
תרגול מורחב: חישוב MORAN I עם תכנת GeoDA
Local Indices of Spatial Association (LISA)
תרגול מורחב: חישוב LISA ב-GeoDA


חזרה לקראת המבחן

Course program

Analysis of phenomena characterized by one and two quantitative variables


Population and sample, normal distribution
Structure of the quantitative research
The use of basic statistics (mean, STD, correlation)
Transformation of variables
Linear regression
SPSS, SAS and JMP
Graphical presentation of results
Multiple linear regression


Analysis of qualitative variables


Comparison between population distributions
Use of the Chi-square criterion
Sample planning


Analysis of spatial patterns


Characterization of point patterns (Poisson criteria, Nearest Neighbor analysis)
Spatial autocorrelation (Moran I)
Local Indices of Spatial Association (LISA)


Summary of the course

ביבליוגרפיה (ספריית החוג או ספריית מדעי החברה):


אילה כהן, שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן, חיפה, מכלול אקדמיה, 2003 (ספריית מדעי החברה, מספר מערכת 001922539)
Bryman, Alan & Cramer, Duncan (1999). Quantitative Data Analysis: A Guide for Social Scientists. London and New York: Routledge.
Clark, W.A.V & Hosking, P.L. (1986). Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons.
Matthews, John A.(1981). Quantitative and Statistical Approaches to Geography- a practical Manual. Pergamon Press.
Shaw, Gareth and Wheeler, Dennis (1994). Statistical Techniques in Geographical Analysis (Second Edition). London: David Fulton Publishers.


מקורות סרטונים באתר Youtube - קישורים:

Normal distribution

http://www.youtube.com/watch?v=e-K0LQeEexk&feature=mfu_in_order&list=UL

Correlation and simple regression
http://www.youtube.com/watch?v=35NWFr53cgA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ocGEhiLwDVcלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסטטיסטיקה א' (03491814) +סטטיסטיקה ב' (03491815) אוסטטיסטיקה לגיאוגרפים (03491817)


tau logohourglass00:00