חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4244-01
שם הקורס ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' יצחק אומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omery@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 12:00 - 11:00
בניין: יד אבנר - גיאוגרפיה , חדר: 219
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין יד אבנר - גיאוגרפיה
חדר 232
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין יד אבנר - גיאוגרפיה
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חלקו הראשון של הקורס יתרכז בהכרת מושגים, גישות ושיטות לניתוח מרחבי וטופולוגי של סביבה עירונית, ובהם: מורכבות המערכת העירונית (urban system complexity), תיאוריית תחביר המרחב (space syntax), מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (graph theory), ניתוח רשתות (network analysis) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח מרחבי, טופולוגי וויזואלי של רשתות גיאוגרפיות (Pajek, Depthmap, Place Syntax) על בסיס מידע גיאוגרפי.

חלקו השני של הקורס יתרכז בהכרת הקשר בין התכונות הטופולוגיות-מרחביות של הסביבה העירונית לאופן שבו היא נתפשת ומיוצגת קוגניטיבית אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ולדפוסי התנהגותם המרחבית בתחומים הבאים, ולשיטות מדידה וחקירה בהקשר זה: התמצאות במרחב, בחירת מסלולי תנועה ודגם מרחבי של אמצעי תנועה ותחבורה, התהוות מערך שימושי קרקע, אזורים חברתיים ותפקודיים, בטחון ובטיחות בעיר. ניתוח טופולוגי-מרחבי של רשת הדרכים ישולב עם נתונים אודות התכונות הפיזיות, המורפולוגיות, התפקודיות והחברתיות-דמוגרפיות של הסביבה העירונית. בנוסף/ במהלך הקורס, יידונו דרכים ליישום הידע והשיטות שנלמדו בתכנון עירוני ואזורי.


דרך הלימוד: תירגול במעבדה, דיון בכיתה בהתבסס על קריאת מאמרים, הצגת מאמר ורפראט על ידי הסטודנטים.

דרישות קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב'

חובות הקורס: הגשת תרגילים, הצגת רפרט בכיתה והגשת עבודה מסכמתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגאואינפורמטיקה ב' (03491608) אומבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (06911608)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00