חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1110-91
שם הקורס כימיה כללית 2
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יסודות ותרכובות
יסודות: מתכות, אל-מתכות, מתכות למחצה
תרכובות: יוניות, קוולנטיות, מתכתיות.

מבוא לתגובות כימיות
משוואות כימיות
איזון משוואות כימיות
חישובים בכימיה
הדירות, דיוק, ספרות משמעותיות
ריכוז, מספר אבוגדרו

תגובות כימיות
מסיסות ושיקוע
מלחים קשי תמס
חוקי המסיסות
מבוא לשיווי משקל כימי ? קבוע המסיסות (Ksp)
תגובות חימצון חיזור
מצב חימצון
תגובות חימצון חיזור
מבוא לאלקטרוכימיה
תגובות חצי תא
איזון חצאי תגובה
סוללות
מתח, זרם ועבודה חשמלית
תא גלווני
משוואת נרנסט
דוגמאות לסוללות אמיתיות
תאי דלק
אלקטרוליזה
קורוזיה

חומצות ובסיסים
תיאורית Arrhenius
תיאוריית Bronsted-Lowry
pH
חומצות חזקות \ בסיסים חזקים
חומצות חלשות \ בסיסים חלשים
חישובי pH בשיווי משקל (pKa, pKb)
חומצות ובסיסים רב פרוטיים
יינון עצמי של מים
בופרים

מבוא לכימיה אנליטית
טיטרציות
טיטרציית חומצה בסיס
קומפלקסומטריה ? טיטרציית EDTA. (מבוא לקומפלקסים)
הולכה יונית ? טיטרציה קונדוקטומטרית
טיטרציה פוטנציומטרית
ספקטרופוטומטריה
ספקטרוסקופיית UV-vis
ספקטרומטר UV-vis
חוק Beer-Lambert
מבוא לכרומטוגרפיה
עקרונות של כרומטוגרפיה
כרומטוגרפיית קולונה
TLC
מבוא ספקטרוסקופיית בליעה אטומית ופליטה אטומית


הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00