חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-1825-04
שם הקורס קינטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 15:00-16:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קינטיקה כימית: קצב תגובה, משוואת קצב תגובה, סדר תגובה וקבועי קצב, חוק התגובה ? אינטגרצית משוואת התגובה, אינטגרציה נומרית, זמן מחצית חיים, רדיואקטיביות, שיטות למדידת סדר תגובה עבור מגיבים שונים, פתרון תגובת סדר ראשון בשני מגיבים, פתרון מערכת משוואות באמצעות לכסון מטריצה
מנגנוני תגובה: תהליכים אלמנטריים, מנגנון תגובה, תגובות עוקבות, תגובות מקבילות, מצב עמיד, תגובה הפיכה ופסאודו-שיווי-משקל, תגובות שרשרת
התיאוריה הקינטית: המודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, מהירות ממוצעת בגז, קצב התנגשויות בגז, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ומבוא לדיפוזיה
קבועי קצב: תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, הקשר לשיווי-משקל כימי ותרמודינמיקה, תורת מצב המעבר
קטליזה: קטליזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, ספיחה ומודל Langmuir לספיחה, קטליזה אנזימטית ומודל מיכאליס-מנטן, מעכביםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +חדו''א 1ג (03661124) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +חדו''א 1ב' למכנית וחומרים (05091646)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00