חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2202-02
שם הקורס תרמודינמיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

• ההקשר של תרמודינמיקה
• תזכורת מתמטית: נגזרת, נגזרת חלקית, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם
• מושגים והגדרות: פונקצית מצב, משתנים תרמודינמיים, גדלים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, מערכות במגע, שיווי-משקל תרמודינמי, תהליך תרמודינמי, מעגל תרמודינמי, חוק האפס של התרמודינמיקה
• משוואות מצב של גזים: גז אידיאלי, פיתוח ויריאלי, גז ון דר ואלס
• החוק הראשון של התרמודינמיקה: עבודה, חום, קיבול חום, אנתלפיה
• תהליכים תרמודינמיים בגז אידיאלי: התפשטות איזותרמית, התפשטות איזוברית, חימום איזוכורי, התפשטות אדיאבטית, התפשטות חופשית בלתי-הפיכה
• תרמוכימיה: חום ראקציה, חוק הס
• החוק השני שלהתרמודינמיקה: אנטרופיה, תהליך ספונטני, שינוי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי-הפיך, אנטרופיית ערבוב, הפרשנות הסטטיסטית
• מנועי חום, משאבות חום
• החוק השלישי של התרמודינמיקה
• פוטנציאלים תרמודינמיים: טרנספורם לז'נדר, אנרגיה חופשית של הלמהולץ, אנרגיה חופשית של גיבס, פוטנציאל גרנד-קנוני, משוואות יסודיות, משתנים טבעיים, קריטריונים לתהליכים ספונטניים, קשרי מקסוול, פוגסיות, אקטיביות
• שיווי-משקל כימי: דרגת הראקציה, אנרגיה חופשית ראקטיבית, קבוע שיווי-משקל, משוואת ון הוף, ראקציות בפאזה גזית
• מעברי פאזה: מעבר גז-נוזל, נקודה קריטית, חוק המצבים התואמים, דו-קיום, חוק השטחים השווים, כלל המנוף, חום כמוס, פאזות מטה-סטביליות, דיאגרמות פאזה, משוואות קלפירון וקלאוזיוס-קלפירון, חוק הפאזות של גיבס
• תערובות בינאריות: קו הבועות וקו הטל, חוק ראול, חוק הנרי, מקדמי אקטיביות, לחץ אוסמוטי
• אלקטרוכימיה: אקטיביות של אלקטרוליטים, תורת דביי-היקל, שיווי-משקל אלקטרוכימי, תא אלקטרוכימי, יישומים למדידות תרמודינמיותטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיסיקה כללית א1' (03511810) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) +חדו''א 1ג (03661124) +קינטיקה (03511825) +פיסיקה כללית א2' (03511812) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיסיקה כללית א1' (03511810) +אלגברה לינארית 1א (03661111) +חדו''א 2א (03661102) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +קינטיקה (03511825) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיסיקה כללית א1' (03511810) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +קינטיקה (03511825) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) אוכימיה כללית 1 (03511105) +כימיה כללית 2 (03511110) +פיזיקה (2) (05091829) +חדו''א 1ב' למכנית וחומרים (05091646) +מבוא מתמטי 2 לחומרים כימי (05811118) +קינטיקה (03511825) +אופקים במדעי ההנד' של חומ (05811112)


tau logohourglass00:00