חזרה

סילבוס

מספר קורס 0351-2512-02
שם הקורס שיטות מתמטיות בכימיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
כימיה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין אורנשטיין
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: חיזוק הרקע המתמטי והכרת כלים חדשים אשר נדרשים לקורסים ומחקר בכימיה פיסיקלית.

נושאי הקורס:

סדרות וטורים אין סופיים, טורי חזקות, התכנסות טורים, טור טיילור

מספרים מרוכבים: פונקציות מרוכבות, טורי לורן, אינטגרליים של פונקציות מרוכבות, משפט השארית

אנליזה ווקטורית: שדות סקלרים ווקטורים, אופרטורים, משפט גרין במישור, משפט הדיברגנץ, משפט סטוקס

פונקציות דלתא, טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

משוואות דיפרנציאליות רגילות

משוואות דיפרנציאליות חלקיותהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130)


tau logohourglass00:00