חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-1813-01
שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
מרצה פרופ' רות הלרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ruheller@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שרייבר מתמטיקה , חדר: 228
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 09:00-12:00
בניין שרייבר מתמטיקה
חדר 006
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור ותמצות משתנה בודד (שמי, כמותי); תיאור קשר בין שני משתנים שמיים, הפרדוקס של סימפסון; תיאור קשר בין שני משתנים רציפים, רגרסיה. בעיות בהסקה סטטיסטית: אוכלוסייה ומדגם, פרמטרים ואומדים, אמידה נקודתית והערכת אי הוודאות, אמידת רווח סמך. בדיקת השערות: מושגי יסוד, מדגם בודד, השוואת שני מדגמים, באמצעות מבחנים פרמטריים ומבחנים אפרמטריים. אם יותיר הזמן: הסקה אודות קשר בין משתנים \ הסקה בייזיאנית\ השואות מרובות. השימוש בתוכנה הסטטיסטית R לניתוח הנתונים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03651102) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אומבוא להסתברות (03652005) אומבוא להסתברות (03662010) +מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים (03651800)


tau logohourglass00:00