חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-1813-03
שם הקורס מבוא לסטטיסטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 09:00-11:00
בניין פיזיקה-שנקר
חדר 204
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור ותמצות משתנה בודד (שמי, כמותי); תיאור קשר בין שני משתנים שמיים, הפרדוקס של סימפסון; תיאור קשר בין שני משתנים רציפים, רגרסיה. בעיות בהסקה סטטיסטית: אוכלוסייה ומדגם, פרמטרים ואומדים, אמידה נקודתית והערכת אי הוודאות, אמידת רווח סמך. בדיקת השערות: מושגי יסוד, מדגם בודד, השוואת שני מדגמים, באמצעות מבחנים פרמטריים ומבחנים אפרמטריים. אם יותיר הזמן: הסקה אודות קשר בין משתנים \ הסקה בייזיאנית\ השואות מרובות. השימוש בתוכנה הסטטיסטית R לניתוח הנתונים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא להסתברות (03651102) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אומבוא להסתברות (03652005) אומבוא להסתברות (03662010) +מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים (03651800)


tau logohourglass00:00