חזרה

סילבוס

מספר קורס 0365-2303-02
שם הקורס מבני נתונים ואלגוריתמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
סטטיסטיקה וחקר ביצועים
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושאים:


הקדמה: חיפוש איבר במערך ממוין, חיפוש בינארי. הגדרת סדר הגודל של פונקציה. ניתוח נכונות וזמן ריצה של אלגוריתמים.
בעיית המיון (Sorting): מיון הכנסה (Insertion Sort). מיון מיזוג (Merge Sort). מיון "מהיר" (Quick Sort). חסם תחתון למיון במודל ההשוואות ומושג עץ ההכרעה (Decision Tree).
טיפוסי נתונים מופשטים (Abstract Data Types) ומבני נתונים: מחסנית. תור. ערימה (Heap). עצי חיפוש בינאריים. טבלאות ערבול (hash tables).
טכניקות אלגוריתמיות: אלגוריתמים חמדניים (Greedy Algorithms). תכנות דינאמי (Dynamic Programming).
אלגוריתמים על גרפים: ייצוג גרפים. חיפוש בגרפים (BFS/DFS). עץ פורש מינימלי. מסלול קצר ביותר. זרימה ברשתות.


ספרים


Introduction to Algorithms, Corman, Leiserson, and Rivest (CLR)
Data Structures and Algorithms, Aho, Hopcroft, and Ullman (AHU)


ספר הקורס הוא CLR. לספר ישנן גרסאות ומהדורות רבות, וכן תרגום לעברית (של האוניברסיטה הפתוחה). אין חשיבות מיוחדת לגרסה או למהדורה.

מרכיבי הציון


תרגילים עיוניים: 10% מהציון הסופי. יינתן תרגיל כל שבוע או שבועיים.
מבחן: 90% מהציון הסופילסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא כללי למדעי המחשב (03661106) אומבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) אומבוא למחשבים לסטטיסטיקאים (03651800)
קורסים מקבילים
מבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אומבוא להסתברות (03662010) +חקר ביצועים 1 (03652302) אומבוא לקומבינטוריקה ותורת (03661123)


tau logohourglass00:00