חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1101-14
שם הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 12:00-15:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


1. מספרים ממשיים. סופרמום. קבוצות בנות מנייה.
2. סדרות. התכנסות והתבדרות. סדרות חסומות. תתי-סדרות.
גבולות תחתונים ועליונים. סדרות קושי. טורים אינסופיים.
התכנסות בהחלט.
3. פונקציות של משתנה ממשי. גבולות של פונקציות. רציפות.
משפט ערך הביניים. משפט ויירשטראס לגבי מקסימום/מינימום של פונקציה.
רציפות במידה שווה.
4. הנגזרת. נגזרות מסדר גבוה. משפטי ערך ממוצע. כלל לופיטל. קמירות.
5. פולינומי טיילור עם שארית. פיתוח לטור חזקות של פונקציות אלמנטריות.ספרים

.1 ד. מייזלר, חשבון אינפינטסימלי, הוצאת אקדמון
.2 מ. הוכמן, חשבון אינפינטסימלי, הוצאת אקדמון
.3 חשבון אינפינטסימלי, I+II, האוניברסיטה הפתוחה
V.A. Zorich, Mathematical Analysis I+II, Springer .4
M. Spivak, Calculus, Publish or Perish .5
R. Courant & F. John, Introduction to Calculus and Analysis .6
I+II, Springerהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00