חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1105-07
שם הקורס מבוא לתורת הקבוצות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 17:00-18:00
בניין סביבה פורטר
חדר 101
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להקנות בסיס פורמלי בשפה המתמטית וללמוד עקרונות בסיסיים בתורת הקבוצות.

מבוא ללוגיקה, תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים, הוכחות פורמליות, פעולות בסיסיות בקבוצות, יחסים כלליים, יחסי שקילות, פונקציות, עוצמות, קבוצות בנות מניה, משפט קנטור ברנשטיין, משפטים בסיסיים בעוצמות, קבוצות מעוצמת הרצף, חשבון עוצמות, קבוצות סדורות, יחסי סדר טובים, אקסיומת הבחירה הלמה של צורן ועקרון הסדר הטוב, סודרים ומונים


לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00