חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-1119-05
שם הקורס אלגברה לינארית 1ב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 10:00-12:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מספרים מרוכבים: פעולות חשבון, הצגה קרטזית ופולרית במישור גאוס. שורשים מרוכבים.
מערכות משוואות לינאריות: מבוא. מערכות הומוגניות ולא הומוגניות. הצגה ע''י מטריצה.
מטריצות: פעולות על מטריצות, כפל מטריצות, הצגה מטריציונית של מערכת משוואות לינאריות, המטריצה המשוחלפת, מטריצות הפיכות.
פתרון משוואות לינאריות, שיטת גאוס, דירוג מטריצות. מטריצות אלמנטריות. מרחב R^n . מרחב שורות, מרחב עמודות, דגרה.
דטרמיננטות, נוסחת קרמר.
מרחבים וקטוריים, תת מרחבים, סכום וחיתוך מרחבים, קבוצות פורשות וקבוצות בת''ל , בסיס ומימד.
טרנספורמציות לינאריות אופרטורים, גרעין, תמונה, משפט המימד, אופרטורים הפוכים. הרכבה של טרנספורמציות וכפל-מטריצות.
החלפת בסיס: קואורדינטות, מטריצות מייצגות. דמיון מצטריות.
קואורדינטות, מטריצות מעבר בין בסיסים.

טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00