חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2105-05
שם הקורס אנליזה נומרית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אריתמטיקה סופית - רגישות ואיבוד דיוק. אלגברה לינארית נומרית. פתרון משוואות לא לינאריות. אינטרפולציה באמצעות פולינומים על פי לגרנז' וניוטון. קירוב ריבועים פחותים. גזירה נומרית. אינטגרציה נומרית. פולינומים אורתוגונליים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 2א (03661102) +מבוא כללי למדעי המחשב (03661106) אומבוא מורחב למדעי המחשב (03681105)


tau logohourglass00:00