חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2105-05
שם הקורס אנליזה נומרית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מקנה ידע תאורטי ומעשי בשיטות נומריות המהווים אבני בניין בחישוב מדעי עם דיוק סופי. בין הנושאים הנלמדים: אינטרפולציה, גזירה ואינטגרציה נומרית, שיטות חישוביות לפתרון משוואות לינאריות ולא לינאריות, קירובים אופטימליים. בצד התאורטי נחקור התכנסות של האלגוריתמים השונים ואת היציבות הנומרית שלהם. במסגרת המטלות יינתנו גם תרגילי תכנות מעשיים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית 2א (03661112) +חדו''א 2א (03661102) +מבוא כללי למדעי המחשב (03661106) אומבוא מורחב למדעי המחשב (03681105)


tau logohourglass00:00