חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2140-06
שם הקורס תורת המספרים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 18:00-19:00
בניין אורנשטיין
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האלגוריתם של אוקלידס, מחלק משותף מקסימלי, יחידות פירוק לראשוניים, משוואות דיופנטיות לינאריות. קונגרואנציות, משפט השאריות הסיני, המשפט הקטן של פרמה, שרשים פרימיטיביים. קונגרואנציות ריבועיות, סימני לז'נדר ויעקובי, משפט ההדדיות הרבועית ושימושיו. משפט המספרים הראשוניים (ללא הוכחה) ושימושיו. הצפנה במפתח פומבי (RSA), בדיקות ראשוניות. אריתמטיקה של חוג המספרים השלמים של גאוס וסכומי ריבועים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםחדו''א 2א (03661102) +אלגברה לינארית 2א (03661112)


tau logohourglass00:00