חזרה

סילבוס

מספר קורס 0366-2140-07
שם הקורס תורת המספרים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מתמטיקה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 19:00-20:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

האלגוריתם של אוקלידס, מחלק משותף מקסימלי, יחידות פירוק לראשוניים, משוואות דיופנטיות לינאריות. קונגרואנציות, משפט השאריות הסיני, המשפט הקטן של פרמה, שרשים פרימיטיביים. קונגרואנציות ריבועיות, סימני לז'נדר ויעקובי, משפט ההדדיות הרבועית (ללא הוכחה) ושימושיו. משפט המספרים הראשוניים (ללא הוכחה) ושימושיו. הצפנה במפתח פומבי (RSA), בדיקות ראשוניות. אריתמטיקה של החוג של מספרים שלמים של גאוס וסכומי ריבועים.

בקורס יש חובת הגשת תרגילים וחובת נוכחות בשיעורים.
ציון התרגיל יחשב כ 10% מהציון הסופי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםחדו''א 2א (03661102) +אלגברה לינארית 2א (03661112)


tau logohourglass00:00