חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-2200-07
שם הקורס מודלים חישוביים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-13:00
בניין אורנשטיין
חדר 103
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בשאלות הבסיסיות: "מה ניתן לחשב? ומה ניתן לחשב באופן יעיל?" נכיר מודלים חישוביים בסיסיים במדעי המחשב, כגון אוטומטים סופיים, מכונות טיורינג, ומעגלים בוליאניים. נדון ביכולות החישוביות של מודלים אלו ובאספקטים שונים של סיבוכיות: זמן, זכרון, אקראיות. נגדיר את מחלקות הסיבוכיות R, RE, P, NP, ומחלקות נוספות, ונכיר את מושג הרדוקציה ואת שימושיה כדי לאפיין את היחסים בין בעיות שונות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) +מבוא להסתברות (03662010) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) אוהסתברות וסטטיסטיקה (03211836) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות וסטטיסטיקה (05092801)


tau logohourglass00:00