חזרה

סילבוס

מספר קורס 0368-3273-02
שם הקורס מבוא לאופטימיזציה למדעי המחשב
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
מדעי המחשב
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 13:00-14:00
בניין אודיטו. מלמד
חדר 006
אולם מלמד
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק ביסודות תורת האופטימיזציה ושימושיה בעיבוד מידע, בלמידה חישובית ובמדעי המחשב בכלל. בחלק הראשון של הקורס נלמד מושגים בסיסיים באנליזה קמורה ונראה אלגוריתמים כלליים לפתרון בעיות קמורות במימד נמוך. בהמשך נעבור להתמקד באלגוריתמי סדר-ראשון (כגון Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent) לפתרון בעיות קמורות במימד גבוה. בחלק האחרון של הקורס ניגע בנושאים מתקדמים, כגון אופטימיזציה לא קמורה, דואליות ושיטות דואליות, שיטת ניוטון, שיטות אופטימליות לאופטימיזציה חלקה, ועוד.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא מורחב למדעי המחשב (03681105) +חדו''א 2א (03661102) אוחדו''א 2ב (03661122) +אלגברה לינארית 2א (03661112) אואלגברה לינארית 2ב (03661120)
קורסים מקבילים
מבוא להסתברות (03662010) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101)


tau logohourglass00:00