חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-1826-02
שם הקורס פיזיקה (1)
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

משקל: 5
מבוא למכניקה קלאסית:
מטרותיו העיקריות של הקורס הן: הבנת חוקי המכניקה הקלאסית של ניוטון ושימושיהם בתיאור הקינמטי והדינמי של התנועה.
הפרקים הראשיים הם: מבוא לאלגברה וקטורית, קואורדינטות קרטסיות; קינמיקה, חד-מימדי ודו-מימדי, תנועה מעגלית; דינמיקה, כוחות ושלושת חוקי ניוטון; כוחות חיכוך קינטי וסטטי, גרר עקב צמיגות, כח צנטריפטלי התנועה מעגלית; עבודה ואנרגיה, אנרגיה קינטית, כוחות משמרים ואנרגיה פוטנציאלית; תנע קווי, כוחות ושימור תנע קווי, התנגשויות אלסטיות ופלאסטיות; תנועה מחזורית, פשוטה ומרוסנת; תנע זוויתי, קינמטיקה ודינמיקה של תנועה סיבובית, גוף צפיד, מומנט התמדה, מומנטי כוח ושימור תנע זוויתי. גרוויטציה, חוקי קפלר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00