חזרה

סילבוס

מספר קורס 0509-2805-05
שם הקורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית וחומרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
קורסי תשתית ובחירה
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 10:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


(לתלמידי הנדסה מכנית)
משקל: 3.5
דרישות קדם: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי; אלגברה לינארית.

הסתברות וסטטיסטיקה כמודלים לתאור תופעות אקראיות. מרחבי הסתברות. הסתברות מותנית. חוק בייז, נוסחת ההסתברות השלמה. אי תלות. משתנה מקרי בדיד. פונקצית הסתברות ופונקצית התפלגות מצטברת. התפלגות בינומית והתפלגות פואסונית. משתנים מקריים רציפים. צפיפות. התפלגות אחידה. התפלגות מעריכית. התפלגות נורמאלית. התפלגויות רב-ממדיות. פונקציות של מ"מ. אחוזונים. תוחלת. שונות. פונקציה יוצרת מומנטים ופונקציה אופיינית. אי שוויונות מרקוב וצבישיב. משפט הגבול המרכזי וקירוב נורמלי להתפלגות הבינומית. החוק החלש. ממוצע סטיית תקן ומקדם מתאם מדגמיים. שיטת הנראות המקסימאלית. עיקרון הריבועים הפחותים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחשבון דיפ' ואינ (05091843) +אלגברה לינארית (05091824)


tau logohourglass00:00