חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-2510-07
שם הקורס מבני נתונים ואלגוריתמים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה ד"ר רועי יהודה לבניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rlivni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקדמה: חיפוש איבר במערך ממוין, חיפוש בינארי. הגדרת סדר הגודל של פונקציה.
ניתוח נכונות וזמן ריצה של אלגוריתמים.
? בעיית המיון (Sorting :(מיון הכנסה (Sort Insertion .(מיון מיזוג (Sort Merge .(מיון "מהיר"
)Sort Quick . (חסם תחתון למיון במודל ההשוואות ומושג עץ ההכרעה (Tree Decision .(מיון
.(Counting Sort) "ספירה"
? טיפוסי נתונים מופשטים (Types Data Abstract (ומבני נתונים: מחסנית ותור. תור קדימויות
וממוש ע"י ערימה (Heap .(עצי חיפוש בינאריים ועצי 3-2 .טבלאות ערבול. קבוצות זרות.
? טכניקות אלגוריתמיות: פרדיגמת "הפרד ומשול" (Conquer and Divide .(אלגוריתמים חמדניים
.(Dynamic Programming) דינאמי תכנון). Greedy Algorithms)
? אלגוריתמים על גרפים: ייצוג גרפים. חיפוש על גרפים, זרימה ברשתות, עץ פורש עם משקל מינימאלי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתכנות 2 - שפת C (05121820) אותכנות - (פייתון) (05091820) +מערכות לוגיות ספרתיות (05123561)


tau logohourglass00:00