חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-2510-09
שם הקורס מבני נתונים ואלגוריתמים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקדמה: חיפוש איבר במערך ממוין, חיפוש בינארי. הגדרת סדר הגודל של פונקציה.
ניתוח נכונות וזמן ריצה של אלגוריתמים.
? בעיית המיון (Sorting :(מיון הכנסה (Sort Insertion .(מיון מיזוג (Sort Merge .(מיון "מהיר"
)Sort Quick . (חסם תחתון למיון במודל ההשוואות ומושג עץ ההכרעה (Tree Decision .(מיון
.(Counting Sort) "ספירה"
? טיפוסי נתונים מופשטים (Types Data Abstract (ומבני נתונים: מחסנית ותור. תור קדימויות
וממוש ע"י ערימה (Heap .(עצי חיפוש בינאריים ועצי 3-2 .טבלאות ערבול. קבוצות זרות.
? טכניקות אלגוריתמיות: פרדיגמת "הפרד ומשול" (Conquer and Divide .(אלגוריתמים חמדניים
.(Dynamic Programming) דינאמי תכנון). Greedy Algorithms)
? אלגוריתמים על גרפים: ייצוג גרפים. חיפוש על גרפים, זרימה ברשתות, עץ פורש עם משקל מינימאלי.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתכנות 2 - שפת C (05121820) אותכנות - (פייתון) (05091820) +מערכות לוגיות ספרתיות (05123561)


tau logohourglass00:00