חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-3513-02
שם הקורס מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 6 ש"ס
משקל: 5
דרישות קדם: מבוא למערכות לינאריות, התקנים אלקטרוניים
מודלים של דיודות לאות גדול ולאות קטן. דיודת זנר וניתוח מעגלים עם דיודות שונות. חזרה קצרה על אופן פעולה של טרנזיסטורים עם דגש על אפקטים רלוונטיים למעגלים אנלוגיים. מודלים של טרנזיסטור ביפולרי (BJT) לאות גדול ולאות קטן בתדירות נמוכה וביניים. טרנזיסטור תוצא שדה (MOSFET) מסוג enhancement ו-depletion. מבנה, תכונות ומודל אותן קטן של טרנזיסטור מסוג JFET. מגברים בחיבורים בסיסיים (CE, CB, CC, CS, CG, CD). מיון מגברים לפי סוגי ההגבר, חוצצים והתנגדויות כניסה-יציאה. מקורות זרם ישר למעגלים משולבים. מקורות זרם (DC) בסיסיים המבוססים על מראות זרם. מקורות קסקוד, Wilson ו-Widlar. מגברי הפרש מבוססי BJT ו-MOSFET עם סימטריה מלאה. אי-אידיאליות של מגברי הפרש. מגברי הפרש עם עומס אקטיבי. מגברי שרת אידיאליים ולא אידיאליים ותכונותיהם. מעגלים מבוססי מגברי שרת. מגבר הפרש ומגבר מיכשור מבוססי מגברי שרת. תגובות תדר של מגברים והרחבת מודל אות קטן של טרנזיסטור לתדרים גבוהים. משוב שלילי - ניסוח באמצעות רשתות זוגיים, הגדרת 4 הצורות הקנוניות של סוגי משוב שלילי. ניתוח מעגלי משוב. השפעת המשוב השלילי על תכונות המגברים, הגבר, רוחב סרט והתנגדויות כניסה ויציאה. מגברי הספק (דרגות מוצא) מסוגים A, B, AB. תכנון וחישוב הספקים המפוזרים על דרגת המוצא ומערכות פיזור חום. ספקי מתח ישר בסיסיים מיוצבים עם וללא משוב. ניתוח מלא של מגבר שרת 741. מעגלים שונים המבוססים על מגברי שרת כמו מסננים מתנדים ומעגלים לא ליניאריים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהתקנים אלקטרוניים (05122508) אומבוא להתקנים אלקטרוניים (05122509) +מבוא למערכות לינאריות (05122531) אומעגלים ומערכות ליניאריות (05122832)


tau logohourglass00:00