חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4493-04
שם הקורס מעבדה מתקדמת בשפת C - קורס בחירה
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום א
שעות 18:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס: (ראו גרסה אנגלית של הסילבוס בסוף המסמך)
header files וחלוקה נכונה ל-modules
קלט/פלט, טיפול בקבצים וארגומנטים
מערכת ההפעלה לינוקס
Test Driven Development
תקשורת בעזרת Sockets
Version control with Git or SVN
ככל שהזמן ירשה:
סקירה של תכנות מונחה עצמים, מבוא לשפת Java. חלק זה יתבסס על סילבוס וחומרים שפותחו ע"י ד"ר רועי שוורץ באוניברסיטה העברית - תודתנו נתונה.
מתודולוגיות פיתוח וניהול פרוייקטי תוכנה, בדגש על Agile vs. Waterfall
מבוא לחולשות אבטחה
טקסטים קלאסיים בניהול פרוייקטי תוכנה - No Silver Bullet, The Mythical Man-Month
טיפול בכמה sockets בעזרת Select
Raw sockets and sniffers

דרישות הקורס וחובות התלמידים: הקורס מורכב מכ-4 פרויקטי תכנות בהיקף בינוני, המתפרשים לאורך הסמסטר, ומשתקללים לחישוב הציון הסופי בקורס. על התלמידים להגיש את כל הפרויקטים, וכל מטלה נוספת שתוגדר כמטלת חובה, על מנת להיות זכאים לקבל ציון עובר בקורס. מעבר לדרישה הבסיסית לקוד עובד, מרכיב חשוב בציון הוא עמידה בסטנדרטים מודרניים של פיתוח תוכנה.


נוכחות: אין חובת נוכחות בקורס, אך כמובן שסטודנטים שלא נכחו בכיתה אמורים להשלים את החומר הנלמד בעזרת סיכומים, ספרים, או המצגות שמועלות ל-moodle.

ביבליוגרפיה: חומרי הלימוד שמועלים ל-moodle הם בגדר חובה (למעט אם צוין מפורשות אחרת).
סטודנטים המעדיפים ללמוד מספרים, מוזמנים להיעזר בספרים הבאים:
The C Programming Language 2nd Edition, by Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
C Programming: A Modern Approach, 2nd Edition, by K. N. King
Expert C Programming: Deep C Secrets 1st Edition, by Peter van der Linden
The Practice of Programming (Addison-Wesley Professional Computing Series) 1st Edition, by Brian W. Kernighan, Rob Pike
Modern C, Jens Gustedt
Test Driven Development: By Example 1st Edition, by Kent Beck
Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API 3rd Edition, by W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff
Pro Git, by Scott Chacon and Ben Straub
No Silver Bullet, The Mythical Man-Month: Fred Brooks
Extreme Programming Explained: Embrace Change First Edition, by Kent Beck

הרכב הציון:
17% תרגיל 1
35% תרגיל 2
24% תרגיל 3
24% תרגיל 4טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבני נתונים ואלגוריתמים (05122510) +תכנות 2 - שפת C (05121820)


tau logohourglass00:00