חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4601-02
שם הקורס מבוא ללייזרים
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


שעות: 4
משקל: 3.5
דרישות קדם: תמסורת גלים ומערכות מפולגות; מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

1. הקדמה: מאפיינים של מקורות אור, עקרון הפעולה של לייזר ודוגמאות
2. תהליכים עיקריים באינטראקציה בין אטומים וקרינה: בליעה, פליטה ספונטאנית ומאולצת
3. הענות לתדר של הגבר ובליעה. הרחבת קוים הומוגנית ואי-הומוגנית
4. ניתוח מהודים אופטיים עפ"י גישה גיאומטרית ועפ"י תורת הדיפרקציה.
5. מחולל לייזר: תנאי סף ורוויה
6. צימוד אופטימאלי של קרינה מחוץ ללייזר,
7. הפעלה באופן יחיד\ רב-אופנית של מתנד לייזר
8. תופעות תלויות-זמן: Q-Switching Mode-Locking,
9. תיאור וניתוח לייזרים עיקריים: מוצקים, גזיים, מוליכים למחצה ולייזרי סיב-אופטי
10. מבחר שימושים ותופעות הקשורות בלייזרים (בהתאם לזמן פנוי)טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמוליכים למחצה (05122507) אופיזיקה קוואנטית ומצב מוצק (05122830) +תמסורת גלים ומערכות מפולג (05123526)


tau logohourglass00:00