חזרה

סילבוס

מספר קורס 0512-4704-01
שם הקורס התקני מצב מוצק
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסת חשמל
מרצה פרופ' טל אלנבוגןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tellenbogen@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: וולפסון תוכנה , חדר: 505
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: התקנים אלקטרוניים
ספקטרום אופטי. ספקטרום ליניארי רציף ובדיד. קרינת גוף שחור. ספקטרום רציף. חוק ווין. קרינת שמש. שקיפות האטמוספרה.מודל אלקטרונים חופשיים. אפקטים קוונטיים. רמות פרמי. מרחב K ומשטח פרמי בקרבת אלקטרון חופשי. דיפרקציה של גלים אלקטרוניים. פער אנרגיה, מוליכים ומבודדים. מוליכים למחצה. ננו-מבנה בחומרים.
בליעת פוטונים במל"מ. בליעת אור בגבישים מוליכים-למחצה. מעברים אלקטרונים ישירים ובלתי-ישירים. צפיפות המצבים
גלאים המבוססים על פוטו-מוליכות אינטרינזית ואקסטרינזית, גלאי n-i-n ו-p-i-n ,הגבר (gain), מהירות ורעש של גלאי פוטו-מוליך. מנגנון מפולת בפוטו-גלאי, מגנוני הגברה. חומרים לפוטו-גלאי, תכנון פער האנרגיה במל"מ MCT עבור אורכי גל בתחום האינפרא-אדום הבינוני והרחוק.
לומינסנציה אופיינית ולא-אופיינית. פוטו-לומינסנציה, הסחת סטוקס, מגברים אופטיים לצורך תקשורת אופטית. אלקטרו-לומינסנציה. לומינסנציה ע"י הזרקה. לומינסנציה בחומרים אורגניים (פולימרים). לומינסנציה של נקודות קוונטיות.
צומת p-n במל"מ. תהליכי רקומבינציה ולומינסנציה של צמד אלקטרון-חור. יעילות קוונטית של דיודה פולטת אור (LED). יעילות קוונטית פנימית ,הזרקה וחיצונית.
פליטה מאולצת וספונטנית. תופעת הלזירה בצומת p-n. היפוך אוכלוסין בצומת. מקדם הגבר. לייזרי מל"מ עם Double heterostructure. כליאה (confinement) כפולה: אלקטרונית ואופטית. לייזרי מל"מ בתקשורת אופטית. Dense wavelength division multiplexing (DWDM).
מבנה דו-מימדי וספקטרום האנרגיה של האלקטרון. משוואת שרדינגר למבנה דו-מימדי. כליאה קוונטית (Quantum confinement). לייזרים מבוססי לוחית קוונטית (quantum well). מעברים קרינתיים ולא-קרינתיים. רקומבינציה "חמה". לייזרים מבוססי לוחיות קוונטיות מרובות. לייזרים מסוג GRINSCH-QW. נקודות וחוטים קוונטיים. פוטו-גלאים מתקדמים.
גלאי-פוטו בתחום ינפרא-אדוםQWIP. גלאים ללא קירור לתחום האינפרא-אדום
אופטיקה לא-ליניאריות. תופעות אופטיות ליניאריות ולא-ליניאריות . היווצרות של הרמוניה שניה בגבישים א-סימטריים. אפקט אלקטרו-אופטיטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהתקנים אלקטרוניים (05122508)


tau logohourglass00:00