חזרה

סילבוס

מספר קורס 0542-1820-04
שם הקורס סטטיקה של גוף קשיח
יחידה אקדמית הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן -
מגמה להנדסה מכנית
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 11:00-12:00
בניין כיתות הנדסה
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתושעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: מכניקה של חלקיקים (במקביל)
מערכות כוחות אקויולנטיות. שיווי משקל של גופים קשיחים. עומסים רציפים, מרכזי שטח ומרכז כובד. הידרוסטטיקה, מומנטי שטח ומומנטי אינרציה. אנליזה של מסבכים, קורות ומסגרות. פילוג כוחות פנימיים במסבכים, קורות ומסגרות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםמכניקה של חלקיקים (05421810)


tau logohourglass00:00