חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-1100-05
שם הקורס שיטות בעבודה סוציאלית-א
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה מר עמרי בינגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omribng@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 101
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 152
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: הכרת מקצוע העבודה הסוציאלית כאחד המקצועות העוסקים
בשינוי חברתי מתוכנן תוך התייחסות לבעיות חברתיות, שירותי רווחה ותפקידי
העובד הסוציאלי. הבנת מושגים בסיסיים הנגזרים מהאידיאולוגיה וממטרות
המקצוע, והתוודעות לאוכלוסיות המתמודדות עם מכשולים - אישיים, בינאישיים,
חברתיים ותרבותיים.
הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות מתוך שאיפה לאפשר לכל סטודנט השתתפות
פעילה, פיתוח חשיבה ביקורתית ויצירת מרחב לבדיקה עצמית ביחס לבחירה
והשתלבות במקצוע העבודה הסוציאלית.

VVVVVVהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםהכשרה מעשית (11101118)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00