חזרה

סילבוס

מספר קורס
שם הקורס
יחידה אקדמית
סילבוס כללי טרם מאושר לפרסום
Full syllabus is to be published


טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00