חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4568-01
שם הקורס עבודה קבוצתית עם נשים (התנסות)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' דנה קירשנבאוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danak@mail.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 231
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בעבודה קבוצתית עם נשים . קבוצת הלמידה תהייה אקטיבית חווייתית . יועלו נושאים הקשורים לחייהן של נשים ו מתוך התבוננות על הקבוצה כשלם תבחן הדינמיקה וסוגיות ייחודיות הקשורות למרחב הנשי במפגש בין הפרטי לקבוצתי . נבדוק כיצד תוכן תהליך ודינמיקה ש"בכאן ועכשיו "משקפים נורמות ודרכי התנהלות חברתיים.

החלק עיקרי מהקורס יתרחש במבנה של סדנא אינטראקטיבית. השיער יורכב מהתנסות חווייתית . נבחן את החיבור בין האישי לבין אישי , בהכרות עם תכנים הקשורים לעולמן של נשים, .
הלמידה תתבסס על רפלקציה של ההתנסות ב "כאן ועכשיו. הנושאים שינותחו יעובדו ויתורגמו למושגים תאורטיים קבוצתיים ומגדריים ,כפי שבאים לביטוי בספרות . כמו כן יושם דגש על קריאת תהליכים קבוצתיים ויישומם בקבוצות נשים.
.בקורס ישולבו מושגים הקשורים להתפתחות ולדינמיקה קבוצתית ,ובמקביל חוויות ייחודיות מעולמן של נשים שמשפיעות על תוכן תהליך והנחיה.
כל מפגש יסתיים בניתוח רפלקטיבי וקישור לתאוריה המשגה תאורטית בשיתוף הסטודנטיות

מטרות הקורס

+ הקנית ידע תאורטי הקשור לעולמן של נשים בקבוצה

+ למידה מתוך ההתנסות

+ הצגת סוגיות מרכזיות עמן מתמודדות נשים והשתקפותן בדינמיקה קבוצתית

+ לאפשר לכל אחת מהסטודנטיות להתנסות בחיבור והמשגת ההתרחשות הקבוצתית לתאוריה העוסקת בייחודן של נשים

תכני הקורס


בשני המפגשים הראשונים תהייה התייחסות למושגים בסיסים הקשורים להנחיה .
יוצגו גישות המתייחסות להתפתחות הנפשית חברתית של נשים . ויעשה חיבור בין הממד האישי לממד החברתי כפי שבא לביטוי בדינמיקה קבוצתית


בחלק השני התנסות חווייתית של משתתפות הקורס תצפית ,ניתוח התהליך וחיבור לתאוריה

דרישות הקורס

+ נוכחות בכל בשעורים

+ השתתפות פעילה 10%

+ הגשת דפי עמדה על 2 מאמרים (שמות המאמרים ותאריכי הגשה בהמשך )

+ סיכום תאורטי ,תצפית ודיון - כל סטודנטית תבחר בנושא תאסוף אינפורמציה תאורטית ותחבר אותו למהלך הקבוצתי _בקבוצה קטנה

+ כתיבת יומן וסיכום התהליךהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00