חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4825-01
שם הקורס פרקטיקום מסלול לזכויות אדם ומדיניות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' עידית וייס גלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iditweis@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 202
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 017
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 017
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עובדות סוציאליות נדרשות להשפיע על המדיניות הציבורית ברמה הארגונית, המקומית והלאומית. חובה זו היא חלק מהליבה ומהמשימה המקצועית של מקצוע העבודה הסוציאלית, והיא מבוססת על ההבנה ששינוי מדיניות הם הכרחיים כדי לסייע לפרטים, משפחות וקהילות להתמודד טוב יותר עם בעיותיהם, לענות על צורכיהם ולהגביר את איכות חייהם.
מטרת הפרקטיקום היא לאפשר למשתתפות להתנסות, הלכה למעשה, בפרקטיקת מדיניות המיועדת להשפיע על מדיניות חברתית ברמה ארגונית, מקומית או לאומית. ההתנסות צריכה להיות במסגרת מקום העבודה, עד כמה שמתאפשר. עם סטודנטיות שלא עובדות כעובדות סוציאליות בשנה זו נמצא אלטרנטיבות אחרות לפעולה שתאפשרנה השתתפות בתהליכים של השפעה על מדיניות.
ההתנסות המעשית בפרקטיקה נשענת על הידע שכבר נרכש, ובד בבד היא מעבדה לרכישת ידע חדש מתוך האינטגרציה שבין ידע תאורטי וחוכמת הפרקטיקה, ומיומנויות ותובנות חדשות על פעולה לקידום מדיניות חברתית. מצופה שבוגרות הפרקטיקום תרצנה ותהינה מסוגלות לגייס לפעולה, להדריך ולהנהיג צוותים, התארגנויות של תושבים ומשתמשי שירותים העוסקים בשינויי מדיניות.
בסיום הפרקטיקום מצופה שהמשתתפות תוכלנה לתת תשובות (תמיד חלקיות) לשאלות הבאות: כיצד תאוריות על עיצוב מדיניות מתכתבות עם פרקטיקה לשינוי מדיניות? מה הם שלבי הפעולה בפרקטיקת מדיניות? איך מגייסים אחרים לעסוק בפרקטיקת מדיניות? איך מכינים מסמכי בעיה ופתרון מדיניות? איך אנשי מקצוע יכולים להשפיע על מדיניות כחלק מעבודתם ובמסגרת מקום עבודתם? מה הם הגורמים שמניעים או מעכבים מעורבות בפרקטיקת מדיניות? אילו בעיות ואתגרים מאפיינים את תהליך השינוי? כמו כן מצופה שהלומדות תפתחנה יכולת לרפלקציה עצמית שמניבה אפשרות לתת תשובות לשאלות כגון: מה נקודות החוזק והחולשה שלי בתהליך של שינוי מדיניות? אילו תכונות אני צריכה לפתח? מדוע אני פועלת באופן כזה או אחר?
מטרת הפרקטיקום היא גם לתרום לפיתוח מיומנויות הרלוונטיות למעורבות בשינויי מדיניות ובכלל זה: מיומנויות פוליטיות: יכולת לפעול להעלאת בעיה לסדר היום; יכולת להיכנס לתוך זירות בהם נקבעת מדיניות; יכולת לשכנע יכולת להתמודד עם התנגדויות לשינוי המדיניות; יכולת להפעיל אסטרטגיות מגוונות כדי להשפיע על תהליכי קביעת המדיניות, כולל שימוש באמצעי התקשורת מיומנויות אנליטיות :יכולת לזהות בעיה במדיניות; יכולת להמשיג פתרון מדיניות ולנסחו; יכולת תכנון התערבות בפרקטיקת מדיניות, יכולת להציג טיעונים בעל-פה ובכתב,. מיומנויות תקשורת והנהגה: יכולת לגייס שותפים לתהליך שינוי מדיניות מתוך מקום העבודה ומחוצה לו; יכולת להנהיג קבוצה לשינוי מדיניות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00