חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-1104-10
שם הקורס חשבונאות ניהולית
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 14:00-16:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 252
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בשימושי מידע חשבונאי בתהליכי קבלת החלטות ובקרה כדי להעלות את ערך הפירמה.
נושאי הקורס כוללים: מדידת רווחיות מוצרים, שירותים ולקוחות, כלים לתכנון ובקרה תקציבית, מדדי ביצוע תפעוליים ופיננסיים, הצדקת השקעות (כולל ניתוח נקודת איזון) ובקרת עלויות (כולל ניתוחי סטיות מעלויות תקניות). הקורס מגדיר עקרונות מדידה ומסגרת לשימוש במערכות תכנון ובקרה כספיות ותפעוליות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00