חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-3115-33
שם הקורס סמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידי
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
אופן ההוראה הדרכה אישית
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: יסודות מערכות מידע לחשבונאים; יסודות המימון; חשבונאות ניהולית; מודלים בחשבונאות ניהולית מתקדמת; יסודות המתמטיקה לניהול או מתמטיקה לכלכלנים א' ומתמטיקה לכלכלנים ב'; כלכלת עסקים א' או יסודות הכלכלה; כלכלת עסקים ב' או מיקרו כלכלה א'; מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה לכלכלנים א'; סטטיסטיקה לניהול או מבוא לאקונומטריקה

* תלמידים שחוגם השני פסיכולוגיה או חוג מהפקולטה למדעים מדוייקים מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה בתכנית חשבונאות בשילוב חוג אחר באתר.

הסמינר עוסק בסוגיות מתקדמות של חשבונאות ניהולית, ביקורת וממשל תאגידי בארגונים. במסגרת הסמינר ילמדו מתודולוגיות לשמוש במידע פיננסי ומידע לא-פיננסי לקבלת החלטות, דווח, ובקרה. הסמינר מתמקד במספר נושאים בעלי חשיבות כלכלית ליצירת ערך בחברות, כדי להשיג שפורים בולטים של ביצועים פיננסיים ותפעוליים ובצוע ביקורת חשבונאית ובקרה אפקטיביים על תהליכים ניהוליים בארגון. בפרט, הקורס עוסק בסוגיות דווחים פנימיים, מחירי העברה, מדידת ובקרת עלויות, מודלים בקבלת החלטות ניהוליות, סוגיות בממשל תאגידי, ועוד. כמו כן, נדרשת הגשה של עבודה סמינריונית באחד מתחומי הסמינר.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםיסודות המימון (12111212) אויסודות המימון (12113112) +חשבונאות ניהולית (12111104) +מודלים בחש' ניהולית (12112205) +כלכלת עסקים ב' (12215120) אומיקרו א החלטות כלכליות (10112103) +סטטיסטיקה לניהול (12215114) אומבוא לאקונומטריקה (10112106) אומודלים סטטיסטיים א (03652305) אוסטטיסטיקה ב (10711117) אוניתוח נתונים (05601823) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אורגרסיה (03653247) +יסודות המתמטיקה לניהול (12215111) אוחדו''א 1ב (03661121) אוחדו''א 1א (03661101) אושיטות מתמטיות 1 (חדו''א) (05602802) אומתמטיקה לכלכלנים ב' (10111112) +יסודות המתמטיקה לניהול (12215111) אומתמטיקה לכלכלנים א' (10111110) אוחדו''א 1ב (03661121) אוחדו''א 1א (03661101) אושיטות מתמטיות 1 (חדו''א) (05602802) +מבוא לסטטיסטיקה (12215112) אוסטטיסטיקה לכלכלנים א' (10111108) אוסטטיסטיקה א (10711116) אוהסתברות וסטטיס. (03682002) אומבוא להסתברות (03662010) אומבוא להסתברות (05602801) אומבוא להסתברות לסטטיסטיקאי (03651101) +יס' מערכות מידע לחשבונאים * (12112416) אויס' מערכות מידע לחשבונאים * (12113116) +כלכלת עסקים א' (12215119) אויסודות הכלכלה (10111102)
* לימוד הקורס בעבר וזכאות לגשת לבחינה מאפשרים רישום לקורס

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00