חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-3808-20
שם הקורס בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישת קדם: דוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות

הקורס עוסק בבעיות מדידה ודיווח מתקדמות. בקורס מועברים הנושאים - מכשירים פיננסיים, רווח למניה, דיווח מגזרי והתחייבויות תלויות והפרשות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםדוח' כספיים מאוחדים וסוג' (12113109)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00