חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-4143-20
שם הקורס נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: בעיות מתקדמות בחשבונאות א'; בעיות מתקדמות בחשבונאות ב'

מטרת קורס זה הינה להשלים את הידיעות החסרות בנושאים בחשבונאות פיננסית שלא כוסו במהלך לימודי התואר הראשון בחשבונאות וכן להעמיק ולהרחיב את הידע בנושאים חשבונאיים שונים שנלמדו במסגרת התואר באופן חלקי או ברמה בסיסית, זאת תוך הקניית תפיסה אינטגרטיבית של הנושאים הנלמדים בהתבסס גם על ידיעות קודמות שנרכשו במהלך לימודי התואר הראשון בחוג לחשבונאות. במסגרת הקורס יילמדו נושאים כאמור הנדרשים בידיעה וזאת בהתאם להיקף ולמתכונת (ידיעה חישובית ו/או תיאורטית) שיקבעו ברשימת המיקוד בבחינות בחשבונאות פיננסית מתקדמת המפורסמת ע"י מועצת רואי חשבון.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםבעיות מתקדמות בחש' א' (12113807) +בעיות מתקדמות בחש' ב' (12113808)


tau logohourglass00:00