חזרה

סילבוס

מספר קורס 1211-4144-10
שם הקורס נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
חשבונאות
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום
שעות
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישת קדם: יסודות ביקורת חשבונות, ביקורת דוחות כספיים

הקורס נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות כולל את התכנים הנדרשים הן במועצת רו"ח לבחינה בביקורת חשבונות מתקדמת - סופיות ב' והן תכנים שמאפשרים לסטודנטים לימוד התחומים מהפרקטיקה.
במסגרת זו, מרוכזים מספר תחומים וביניהם סוגיות מתקדמות בביקורת חשבונות, ביקורת חברות פרטיות וציבוריות, דו"ח רו"ח המבקר, סקירת דוחות כספיים, דוחות מיוחדים, ניירות עבודה, תיעוד וראיות ביקורת, דגימה, מכתב התקשרות, מהותיות, חוק הביקורת הפנימית, סקר עמיתים, שימוש בעבודת מומחה ועוד.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםביקורת דוחות כספיים (12113311) +בעיות מתקדמות בחש' א' (12113807) +בעיות מתקדמות בחש' ב' (12113808)


tau logohourglass00:00