חזרה

סילבוס

מספר קורס 1221-5114-02
שם הקורס סטטיסטיקה לניהול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
ניהול
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 403
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בקבלת החלטות באי ודאות ע"ס מדגם מקרי ובבנית מודל לחיזוי (רגרסיה).
הקורס מקנה מושגים סטטיסטיים הרווחים בעולם הניהול, יאפשר בניית הבנה אינטואיטיבית שלהם. הקורס יכשיר את הסטודנטים לקבל החלטות באי ודאות ע"ס מדגם מקרי, לבנות מודלים לחיזוי ולפתח קריאה ביקורתית של ספרות ודוחות המתבססים על נתונים ושיקולים סטטיסטיים ועל פלטי מחשב.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסטטיסטיקה * (12215112) אוהסתברות וסטטיס. * (03682002) אומבוא להסתברות * (03651102) אוסטטיסטיקה לכלכלנים א' * (10111108) אומבוא להסתברות * (03662010) אומבוא להסתברות * (03652005) +יסודות המתמטיקה לניהול * (12215111) אומתמטיקה לכלכלנים א' * (10111110) אומבוא מתמטי לכימאים 1 * (03511820) אוחדו''א 1ב * (03661121) אומבוא מתמטי לפיזיקה 1 * (03211838) אואלגברה לינארית 1ג * (03661130) אויסודות המתמטיקה לחשבונאים * (12115111)
* לימוד הקורס בעבר וזכאות לגשת לבחינה מאפשרים רישום לקורס

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00