חזרה

סילבוס

מספר קורס 1221-5114-08
שם הקורס סטטיסטיקה לניהול
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
ניהול
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

דרישות קדם: מבוא לסטטיסטיקה (זכאות להיבחן)
הערה: לצורך מילוי הדרישות כמפורט לעיל, מתבקש התלמיד לעיין גם בתכנית הלימודים.

משתנה יחיד.
התפלגויות הממוצע והשונות. אומד נקודתי בלתי מוטה: תוחלת, פרופורציה ושונות. רווח בר סמך: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות. בדיקת השערות סטטיסטיות: סוגי הטעויות ועצמה. מבחנים: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות, יחס שונויות.
רגרסיה ליניארית.
רגרסיה פשוטה: הנחות המודל, אומדי ריבועים פחותים ותכונותיהם, רווחי בר סמך, בדיקת השערות חיזוי. רגרסיה מרובה: הרחבת המודל הפשוט, ניתוח שונות, משתנים לא-לינאריים, משתני דמי, חריגות מהמודל.

הקורס יודגם ויתורגל ב-Excel.

הסקה סטטיסטית מהי: אוכלוסייה ומדגם; מדגם מיקרי פשוט.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסטטיסטיקה * (12215112) אוהסתברות וסטטיס. * (03682002) אומבוא להסתברות * (03651102) אוסטטיסטיקה לכלכלנים א' * (10111108) אומבוא להסתברות * (03662010) אומבוא להסתברות * (03652005) +יסודות המתמטיקה לניהול * (12215111) אומתמטיקה לכלכלנים א' * (10111110) אומבוא מתמטי לכימאים 1 * (03511820) אוחדו''א 1ב * (03661121) אומבוא מתמטי לפיזיקה 1 * (03211838) אואלגברה לינארית 1ג * (03661130) אויסודות המתמטיקה לחשבונאים * (12115111)
* לימוד הקורס בעבר וזכאות לגשת לבחינה מאפשרים רישום לקורס

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00