חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2410-10
שם הקורס ניהול המימון
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
אופן ההוראה תרגיל
יחידות סמסטריאליות
סמסטר א' תשפ"ב
יום ו
שעות 11:00-12:15
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 406
גולדשטיין
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומם לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט. הסטודנטים ילמדו את דרכי החשיבה ושיטות העבודה שביסוד הניהול הפיננסי של חברות, תוך מתן דגש על טכניקות שונות המשמשות לקבלת החלטות.
הקורס בנוי משלושה חלקים:
(1) מימון בתנאי ודאות - בחלק זה נלמד את ערך הזמן של הכסף, תמחור והערכת נכסים פיננסים ובחינת כדאיות של השקעות בעולם שבו התשלומים/תקבולים הם ודאיים.
(2) מימון בתנאי אי ודאות - בחלק זה נעסוק במושג הסיכון ובהערכת נכסים פיננסיים בעולם שבו קיימת אי ודאות לגבי ערך התשלומים/תקבולים. חלק זה עוסק גם בבנית תיקי השקעות יעילים.
(3) מבנה ההון של הפירמה - בחלק זה נעסוק באופן שבו הפירמה מגייסת כספים ומממנת את פעילותה ונלמד את השיקולים המשפיעים על בחירת מבנה ההון.
?טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםמודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12642211) אומודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00