חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-2410-70
שם הקורס ניהול המימון
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
אופן ההוראה תרגיל
יחידות סמסטריאליות
סמסטר קיץ תשפ"ב
יום ו
שעות 11:00-13:45
בניין רקנאטי - ניהול
חדר 104
ליאון
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומה לבעיות ההשקעה והמימון של הפירמה והפרט.

בין נושאי הקורס: ערך הזמן של הכסף, הערכת אג"ח ומניות, בדיקת כדאיות השקעה, תורת תיקי ההשקעות, הערכת נכסים בתנאי אי וודאות (מודל CAPM), יעילות שוק והשלכות מבנה ההון של הפירמה (הון עצמי לעומת חוב).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסים מקביליםמודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12312211) אומודלים סטטיסטיים ואנליטיי (12642211) אומודלים סטטיסטיים ואנליט (12612211)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00