חזרה

סילבוס

מספר קורס 1231-3368-10
שם הקורס תכנון עירוני ודיני התכנון והבנייה
יחידה אקדמית הפקולטה לניהול ע"ש קולר -
מנהל עסקים
אופן ההוראה תרגיל
יחידות סמסטריאליות
סמסטר א' תשפ"ב
טווח תאריכים 28/11/2021 - 16/01/2022
יום ו
שעות 11:00-13:45
בניין רקנאטי ניהול
חדר 404
הלימודים מתקיימים במחצית השנייה של הסמסטר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא להציג את המושגים העיקריים בתכנון ערים ואזורים ואת ההיבטים המשפטיים של עולם התכנון.
בחלקו הראשון, הקורס יערוך לסטודנטים היכרות עם המערכות העירוניות ואתגרי התכנון שהן מציבות, עם מוסדות התכנון בדרגיהם השונים ודרכי פעולתם, ועם היחסים המתקיימים בין מוסדות התכנון ובין קבוצות אינטרסים והחברה האזרחית. הקורס יכלול הכרה של מושגים בתכנון שימושי קרקע ? דרכי ניצול חלופיות של קרקע בעיר ובאזור, סוגיות בקביעת צפיפויות בנייה, חישוב מיכסות של שירותי ציבור, וכדומה.
בחלקו השני, הקורס יציג את המסד המשפטי של תהליכי התכנון במדינת ישראל. חוק התכנון והבניה ותקנותיו יוצרים את המסגרת לפעולת מוסדות התכנון וגם לפעולת המשתמשים בקרקע. הקורס יציג את יסודות דיני התכנון והבניה, מוסדות התכנון וסמכויותיהם, הליכי הכנת תכניות ואישורן, הליכי הרישוי, כללי אכיפת החוק והשלכות כלכליות של החלטות תכנון המקבלות ביטוי בחוק. הקורס יציג את התיקונים המרכזיים לחוק מהשנים האחרונות, ואת המשמעות שלהן. במסגרת הקורס יוצגו סוגיות עכשוויות מעולם התכנון וההתמודדות המשפטית איתן.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00