חזרה

סילבוס

מספר קורס 1411-9107-01
שם הקורס חקיקה ורגולציה
יחידה אקדמית הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן -
משפטים
מרצה ד"ר שרון ידיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: sharonyadin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 11:00 - 10:00
בניין: מינקוף - משפטים , חדר: 423

חמישי 11:00 - 10:00
בניין: מינקוף - משפטים , חדר: 423

בתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין טרובוביץ - משפטים
חדר 035
כס המשפט
סמסטר ב' תשפ"ד
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין טרובוביץ - משפטים
חדר 035
כס המשפט
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס בוחן מאפיינים, מגמות, מוסדות, שחקנים מרכזיים ותהליכים הקשורים בחקיקה, אסדרה והממשק ביניהן, מנקודות המבט של המשפט הציבורי ושל תאוריות בחקיקה ובאסדרה, הנטועות במגוון דיסציפלינות. מוקד הקורס הוא ברשויות מאסדרות ופעילותן במישורי החקיקה, הפיקוח והאכיפה כלפי עסקים וחברות, בדגש על ישראל אך גם במדינות נוספות. לימוד הנושאים השונים ילווה בדיון בפרשות עדכניות ובסוגיות מחיי המעשה דוגמת יוקר המחייה, רגולציה סביבתית ומשבר האקלים, מצבי חירום, רפורמות צרכניות בשוק המזון, תגליות הגז הטבעי, הפיקוח על חברות הביטוח ועל הבנקים, אסדרת שוק התקשורת (טלוויזיה ועיתונות) והפיקוח על חברות טכנולוגיה ואינטרנט. בקורס ננתח את הנושאים העיקריים הבאים: הטיות והשפעות על חקיקה ורגולציה במסגרת "שבי רגולטורי", שדלנות (לוביזם) ו"דלתות מסתובבות"; התפתחות דיני הרגולציה בפסיקה הישראלית; חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021; חקיקה ורגולציה בעידן הדיגיטלי; חשיבותה של חקיקת משנה ומאפייניה לעומת חקיקה ראשית; כלים רגולטוריים רכים, דוגמת חוזים רגולטוריים, כללי גילוי מידע, תוכניות וולונטריות, אסדרה עצמית וביוש רגולטורי; שקיפות, נגישות ושיתוף ציבור בחקיקה וברגולציה; הליכי חקיקה ורגולציה והערכת יעילותם והשפעתם (RIA). בקורס יוצגו מחקרים תאורטיים ואמפיריים חדשים בחקיקה ורגולציה לצד כתיבה קלאסית בתחום, וינותחו פסקי דין מרכזיים של בית המשפט העליון והסדרים חקיקתיים ורגולטוריים בולטים. ייתכנו הרצאות אורח.

מרכיבי הציון: 10% עבודה, 90% בחינה סופית.
אופן הבחינה: ללא ספרים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00