English
אחזור קוד אישיlogo


אחזור קוד אישי עזרה

Idno תעודת זהות
Birth Date   תאריך לידה
Send Via

 
אופן משלוח
Verify   מחרוזת אימות
Captcha

הקוד האישי מופיע בהודעות הקבלה ובפנקסי שכר הלימוד.
ניתן לברר את הקוד במזכירות תלמידים באגף מנהל תלמידים
עם הצגת תעודת זהות.

נא להזין תאריך לידה במבנה DDMMYYYY (יום חודש ושנה).
לדוגמה: עבור 14 במרץ 2003, יש להזין 14032003

הקוד האישי יישלח לסלולרי ו/או לאימייל הרשומים במערכת.
כדי לקבל הודעות SMS מהאוניברסיטה,
הסלולרי שלך צריך להיות פתוח לקבלת תוכן שיווקי.

נא להזין מחרוזת אימות כפי שמוצגת למטה.
אין חשיבות לאותיות גדולות או קטנות.

מידע אישי למועמדיםמידע אישי למועמדים
מידע אישי לתלמידים
Copyright ©, Tel Aviv University-TAU ,All Rights Reserved
tau logohourglass00:00