logo מידע למתעניינים/מועמדים logo 
חתכי קבלה לתכנית לימודים-תוצאות
המידע לגבי קבלה ודחיה ל-ביה"ס לעבודה סוציאלית (1110-11-01-0000) ,
מתייחס לסמסטר א' של שנת הלימודים תש"ף, שתחילתה באוקטובר 2019.
הכתוב להלן כפוף לעמידה בדרישות הכלליות של האוניברסיטה וגם של הפקולטה/יחידת הלימוד, כמפורט בדף התכנית.

 שנה קודמת סופי (2018/2019) שנת רישום נוכחית - תש"ף (2019/2020)
חתך קבלה
 570 +עמידה בהצלחה בראיון קבוצתי שיתקיים בחוג. 560 ציון התאמה
הערות תכנית:
הקבלה לכל המועמדים מותנית בעמידה בהצלחה בראיון קבוצתי שיתקיים בחוג.
חייבי העברית נדרשים להגיע לרמה ג' לפחות בעברית עד תחילת שנת הלימודים.
חתך דחיה
 569  550 ציון התאמה
- בכל חתך בו מופיעים ציונים יש להתייחס כדלקמן,
  בחתך קבלה: לפחות אחד מן הציונים הנדרשים
  בחתך דחיה: אחד מן הציונים הרשומים ומטה


לתשומת לב,
  • בתחילת עונת הקבלה נקבעים בדרך כלל חתכים גבוהים לקבלה ונמוכים לדחייה.
    אם קיימים פערים בין חתכי הקבלה לבין חתכי הדחייה,
    המשמעות היא שחתכים אלה אינם סופיים, ובעתיד חתכי הקבלה
    עשויים לרדת ו/או חתכי הדחייה לעלות עד שיסגרו הפערים בסמוך לתחילת שנה"ל.