tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 01ביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014א12:00-14:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
פרופ' קרוואני ורד
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014ב08:00-09:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
פרופ' קרוואני ורד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 02ביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014א14:00-16:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
פרופ' קרוואני ורד
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה005ב12:00-13:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
פרופ' קרוואני ורד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00