tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-1510   קב': 01ביולוגיה של התא
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014א12:00-14:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
פרופ' קרוואני ורד
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014ב08:00-09:00 ב'
פרופ' לדרקרמר ז'ררדו זלמר
פרופ' קרוואני ורד
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00