tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 01כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויינשטיין רועישיעורבריטניה005א14:00-16:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
פרופ' ויינשטיין רועישיעורבריטניה014ג16:00-18:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 02כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויינשטיין רועישיעורבריטניה014ג12:00-14:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
פרופ' ויינשטיין רועישיעורבריטניה014ד12:00-14:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 03כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רוט אהדתרגילשרמן003ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 04כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בשיר סלאםתרגילשרמן002ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 05כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שר דבשה ורדתרגילשרמן002ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 06כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לזרי שניתרגילשרמן003ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 07כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עקריב טלתרגילבריטניה005ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 08כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שר דבשה ורדתרגילשרמן003ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 09כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זילברמן אריקתרגילבריטניה006ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 10כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זילברמן אריקתרגילבריטניה005ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 11כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עקריב טלתרגילבריטניה006ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 12כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בשיר סלאםתרגילשרמן003ה12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 13כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לזרי שניתרגילבריטניה006ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 14כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רוט אהדתרגילשרמן002ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00