tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 01כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אליאס עאמרשיעורבריטניה014א14:00-16:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
ד"ר אליאס עאמרשיעורבריטניה014ג16:00-18:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 02כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אליאס עאמרשיעורבריטניה014ג12:00-14:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
ד"ר אליאס עאמרשיעורבריטניה014ד12:00-14:00 ב'
ד"ר למפל אילה
ד"ר צפדיה יוסף
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 03כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עקריב טלתרגילשרמן002ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 04כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זילברמן אריקתרגילשרמן002ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 05כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שר דבשהתרגילשרמן105ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 06כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לזרי שניתרגילשרמן003ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 07כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' עקריב טלתרגילבריטניה005ד12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 08כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' שר דבשהתרגילשרמן003ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 09כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זילברמן אריקתרגילכיתות דן דוד207ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 10כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ישראל נופרתרגילבריטניה005ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 11כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רוט אהדתרגילכיתות דן דוד112ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 12כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ישראל נופרתרגילבריטניה005ה12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 13כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לזרי שניתרגילשרמן110ב12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1562   קב': 14כימיה אורגנית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רוט אהדתרגילבריטניה014ד10:00-12:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00